Tips inför slamsugning och rengöring av rör

Finansiering och förberedelse

Privat finansierad slamsugning

Att personligen finansiera slamsugning av rören och ledningarna på sin fastighet kan vara kostsamt. Om arbetet måste göras akut men du saknar pengar kan det vara nödvändigt att ta ett lån för att få arbetet utfört. Titta in hos Creddit för att jämföra banker och kreditinstitut. Om det är möjligt är det så gott som alltid bäst att belåna hus eller fastighet för att på så sätt få ner räntekostnaden.

Praktiska förberedelser

För att slambilen ska kunna genomföra slamsugningsarbetet så smidigt som möjligt ska vägen mellan anslutningspunkten och uppställningsplatsen vara fri från planteringar eller andra hinder. Om det finns växtlighet runt brunnar ska ska den på förhand röjas. Vintertid ska kopplingar och lock vid brunnar och tankar vara skottade innan slamsugningspersonalen kommer till platsen. Vägen fram till fastigheten, samt vägen mellan anslutningspunkten och uppställningsplatsen för slambilen ska också skottas fri från snö och halkbekämpas.

Avståndet mellan uppställningsplatsen för slambilen och anslutningspunkten får inte vara mer än 20 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Fastighetsägaren är den som ska vidta lämpliga åtgärder som innebär att anslutningspunkten ligger inom 20 meters astånd från uppställningsplatsen. Slamsugarens grundtaxa gäller vanligtvis för anslutningspunkt inom 20 meter från slambilens uppställningsplats. Påslag görs för längre avstånd eller andra hinder.

Brunnslock, kopplingar till slamavskiljare och koppliar slutna tankar ska vara lättillgängliga vid tillfället för tömning. Locket eller manluckan ska med lätthet kunna öppnas av en slamsugningspersonalen. För sluten tank i husgrunden gäller att anslutningen ska finnas lätttillgänglig på husgrundens utsida.

Om slamsugningspersonalen får åka i oförättat ärende tas vanligtvis en framkörningsavgift ut.

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten